എഴുതുവാൻ കാരണം

ജര്മ്മന്കാര്

അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങൾ സംഭാഷണം കമ്പനി ആകുന്നു, കാലാവസ്ഥ, സംസ്കാരം, അവധി, സ്പോർട്സ്.», രോഗം. നെഗറ്റീവ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ.»മറ്റ് വ്യക്തി? ഭരണം, ശാന്തമായി.», പതുക്കെ. ശൈലികൾ ഭാഷാ ആഴ്സണൽ വേണം. പലപ്പോഴും സഹായം സ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുക.»

About