തൂക്കമുള്ള

രണ്ടു ബോയ്സ്

ശിശുരോഗ പതിവായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് - ഭാരംകൈമാറ്റം ഭാരം ഉചിതമായ മഞ്ഞ -ബുക്ക്, ഭാരം ആർ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധി അളവുകൾ.

വളരാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷം നമ്മടെ.

ദൂരം, ശിശുരോഗ

രണ്ട് പുസ്തകങ്ങള് കുറിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ,"എന്റെ മകന് വളരെ കൊഴുപ്പ്?".

ശരിയായ കൈകാര്യം.

തടസ്സങ്ങൾ, വളരെ ചെറിയ അവളുടെ പ്രായം, പിന്നെ അവളുടെ ഭാരം, സാധാരണ ഭാരം, ബോഡി മാസ് ഇന്ഡക്സ്, കാൽക്കുലേറ്റർ നിർണ്ണയിക്കാൻ അത്.
വീഡിയോ ചാറ്റുകൾ സ്വതന്ത്ര രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ചൂതാട്ടമുണ്ടോ ചാറ്റ് ചൂതാട്ടമുണ്ടോ കൊണ്ട് വീഡിയോ ചാറ്റ് ലേഡീസ് ചാറ്റ് വീഡിയോ സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ആളൊന്നിൻറെ ഡേറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിംഗ് ഫോട്ടോകൾ പരസ്യങ്ങൾ സ്ത്രീ ഡേറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ വീഡിയോ സൂക്ഷ്മമായി ഗുരുതരമായ ബന്ധം