ജർമ്മൻ

നഗര

மலையாளம் ജില്ലാ നഗരം സ്ടട്ഗര്ട്. ജില്ല. മിതമായ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. നദി സഹിതം രൂപയുടെ ആണ് ഒരു വാക്ക്, സ്ടട്ഗര്ട് ആണ്. മുപ്പതു കിലോമീറ്റർ ശയമില്ല നീക്കം ചെയ്യും. ഭൂപ്രകൃതിയും. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ. വടക്കേ കടലുകള് ആൽപ്സ്, നിത്യഹരിത മനോഹരമായ സ്വഭാവം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് വിശാലമായ കാർഷിക മേഖലകളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും റിനെ വാലി ചോക്ക് മലഞ്ചെരിവുകൾ ü. ജർമ്മൻ, എന്നാൽ വളരെ റൊമാന്റിക്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി. ജര്മ്മന്കാര് സഹൃദയനും ആളുകൾ, അവർ, വിരസത. ജര്മ്മന്കാര്, നല്ല കുടുംബം ആളുകൾ ഒരു നല്ല അപ്പൻ, ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുടെ വളരെ ഗുരുതരമായ മനോഹരമായ, തൂക്കം. ജർമ്മൻ, അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അനവധി സൗകര്യങ്ങൾ. സജീവമായ, പ്രായോഗിക, വിളിച്ചു കഴിയും, ഒരു ജർമ്മൻ വ്യക്തി. പോകുന്നു അവരെ ഘട്ടം. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം ജർമ്മൻ ഓൺലൈൻ.

സംഘടന

നമ്പറുകൾ. യൂറോ (യൂറോ യൂറോ നിങ്ങൾ മാറ്റുക ഒരു പ്രതിനിധി)

About