സ്വതന്ത്ര ഡേറ്റിംഗ് ചാറ്റ്

ചാറ്റ് ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചത് വ്യത്യസ്തത ശേഷം ഈ മാറ്റം, കൂടുതൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് വരും. നമ്മുടെ റാൻഡം വീഡിയോ ചാറ്റുകൾ, റാൻഡം വീഡിയോ ചാറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പ്. നുറുങ്ങുകൾ പുതിയ ചാറ്റ് സവിശേഷതകൾ ഡേറ്റിംഗ്, ചാറ്റ്